Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

+

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELALDA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ELALDA», που εδρεύει στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Δήμητρας, αρ. 14-16, ΤΚ 17562, με Α.Φ.Μ. 802078962, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά (αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 169509201000), τηλ. 211 7504742, email: info@parenting.gr (εφεξής η «Εταιρεία», «Εμείς»), ως υπεύθυνος επεξεργασίας, σέβεται το απόρρητο και τα δικαιώματα των Πελατών της που πηγάζουν από τον Ν. 4624/2019 και τον Κανονισμό (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής ο «Νόμος» ή ο «Κανονισμός»)

Ποιους αφορά η ενημέρωση που παρέχεται μέσω της παρούσας Πολιτικής;

+

Με το παρόν, η Εταιρεία επιθυμεί να θέσει υπόψη σας την Πολιτική απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζει, κατά τη συλλογή, χρήση, αποθήκευση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε το διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας parenting.gr (εφεξής, η «Ιστοσελίδα») με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και να σας ενημερώσει σχετικά με τη φύση των προσωπικών δεδομένων που η Εταιρεία δύναται να επεξεργάζεται, όπως επίσης και για τα δικαιώματα σας υπό τον Νόμο και τον Κανονισμό.

Τι συνιστά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;

+

Ως «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» ορίζεται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Ταυτοποιήσιμο είναι το φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως σε όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Ως «Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» ορίζεται κάθε επιμέρους πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται, με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία περιλαμβάνονται σε οργανωμένο σύστημα αρχειοθέτησης. Στην έννοια της επεξεργασίας περιλαμβάνονται η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή και η καταστροφή.

Η Εταιρεία δύναται να συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί με τους ανωτέρω τρόπους προσωπικά δεδομένα των Πελατών της, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούν κάποια συναλλαγή με την Εταιρεία, είτε χωρίς να έχουν εγγραφεί και δημιουργήσει λογαριασμό, είτε έχοντας εγγραφεί και δημιουργήσει λογαριασμό, καθώς και εκείνων που επισκέπτονται το Ηλεκτρονικό Κατάστημα χωρίς την πραγματοποίηση κάποιας συναλλαγής.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

+

Η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα των Πελατών της, για την εκπλήρωση του σκοπού της και την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών της.

Ενδεικτικά, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις κάτωθι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

α. Δεδομένα Ταυτοποίησης, δηλαδή όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στην Ιστοσελίδα, σε περίπτωση που δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη.

β. Δεδομένα επικοινωνίας, δηλαδή τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό), ηλεκτρονική διεύθυνση (email).

γ. Τυχόν υποβληθείσες αξιολογήσεις ή/και κριτικές.

δ. Δεδομένα που καταχωρίζονται σε σχετικές φόρμες ή/και σε ελεύθερα πεδία της Ιστοσελίδας, όπως μέσω ειδικής φόρμας επικοινωνίας σας με την Εταιρεία για την υποβολή ερωτημάτων ή παραπόνων.

ε. Στοιχεία από τις συναλλαγές σας με την Εταιρεία, όπως ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ή ο αριθμός IBAN με τον οποίο προβαίνετε σε τραπεζική κατάθεση για την πληρωμή των υπηρεσιών μας.

στ. Ιστορικό Πελάτη, εφόσον έχετε δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη, περιλαμβανομένων των πραγματοποιηθεισών συνεδριών και των προτιμήσεών σας εν γένει.

ζ. Τεχνικά στοιχεία αναφορικά με τη σύνδεσή σας στην Ιστοσελίδα, όπως η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας, ο τύπος περιηγητή (browser), που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σας σύστημα, η ταχύτητα της σύνδεσής σας, βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή.

η. Δεδομένα, που αφορούν στη συμπεριφορά σας κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο και τα οποία συλλέγονται με τη χρήση τεχνολογίας cookies, όπως οι προτιμήσεις σας, η ανταπόκρισή σας σε προωθητικές ενέργειες της Εταιρείας, το ιστορικό αναζητήσεών σας, σύνδεσμοι από τους οποίους έχετε ανακατευθυνθεί προς την Ιστοσελίδα. Τα δεδομένα αυτής της κατηγορίας συλλέγονται εφόσον έχετε επιλέξει να δώσετε ρητά τη συγκατάθεσή σας στα ειδικά πεδία, που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας και προορίζονται γι’ αυτό το σκοπό.

θ. Δεδομένα που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας στο newsletter της Εταιρείας.

ι. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για εσάς που εσείς μας παρέχετε.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να διατηρούνται σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή.

Ειδικές προβλέψεις

+

α. Δεσμευόμαστε να μην προβαίνουμε σε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανηλίκων, οι οποίοι απαγορεύεται να μας γνωστοποιούν προσωπικά τους δεδομένα, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του κηδεμόνα τους. Για το σκοπό αυτό, μεριμνούμε ώστε τα πρόσωπα αυτά να μην γνωστοποιούν τα δεδομένα τους σε μας και διευκρινίζουμε ρητά ότι η ιστοσελίδα της Εταιρείας απευθύνεται σε άτομα 18 ετών και άνω. Σε κάθε περίπτωση, αν υποπέσει στην αντίληψή μας η γνωστοποίηση δεδομένων ανηλίκων, προβαίνουμε άμεσα σε διαγραφή τους.

β. Δεσμευόμαστε να μην προβαίνουμε σε επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

γ. Σε περίπτωση που επιλέξετε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με πληρωμή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, οδηγείστε αυτόματα σε ασφαλή ιστοσελίδα της συνεργαζόμενης τράπεζας ALPHA BANK για την καταχώριση των στοιχειών της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας, οι δε συναλλαγές ολοκληρώνονται στο ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον της Τράπεζας. Τα δεδομένα σας συλλέγονται απευθείας από την Τράπεζα χωρίς την παρέμβαση της Εταιρείας, η οποία ουδέποτε αποκτά πρόσβαση σε αυτά. Η χρέωση της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας πραγματοποιείται, αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της από την Τράπεζα. Ευθύνεστε αποκλειστικά για την ορθή καταχώριση, την αλήθεια και την εγκυρότητα των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας ή χρεωστικής κάρτας, που χρησιμοποιείτε. Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης των στοιχείων ή αναλήθειας αυτών, ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία. Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή και ερώτηση σχετικά με χρεώσεις στην πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα, θα πρέπει να απευθύνεστε απευθείας στην Τράπεζα, που έχει εκδώσει την κάρτα.

δ. Σε περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε μέσω της υπηρεσίας πληρωμών Apple pay, οδηγείστε αυτόματα στην οικεία εφαρμογή Apple pay, χωρίς να απαιτείται να συμπληρώσετε κάποια φόρμα ή να συμπληρώσετε τα στοιχεία της κάρτας σας. Με αυτόν τον τρόπο, ο αριθμός των καρτών, που είναι συνδεδεμένες με την υπηρεσία Apple pay, δεν κοινοποιούνται ποτέ στην Εταιρεία. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Apple Pay ως μέθοδο πληρωμής, συναινείτε στην χρήση των στοιχείων σας από την Apple. Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση, ερώτηση ή πληροφορία σχετικά με τη χρήση της ως άνω υπηρεσίας πληρωμών, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου της Apple, στον ιστότοπο https://www.apple.com/legal/privacy/data/el/apple-pay/.

ε. Σε περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε μέσω της υπηρεσίας πληρωμών Google pay, οδηγείστε αυτόματα στην οικεία εφαρμογή Google pay, χωρίς να απαιτείται να συμπληρώσετε κάποια φόρμα ή να συμπληρώσετε τα στοιχεία της κάρτας σας. Με αυτόν τον τρόπο, ο αριθμός των καρτών, που είναι συνδεδεμένες με την υπηρεσία Google pay, δεν κοινοποιούνται ποτέ στην Εταιρεία. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Google Pay ως μέθοδο πληρωμής, συναινείτε στην χρήση των στοιχείων σας από την Google. Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση, ερώτηση ή πληροφορία σχετικά με τη χρήση της ως άνω υπηρεσίας πληρωμών, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου της Google, στον ιστότοπο https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=und

Με ποιον τρόπο συλλέγονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

+

Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να εξασφαλιστούν απευθείας από εσάς με συγκατάθεσή σας ή κατά την περίοδο ισχύος τυχόν συμβάσεων μεταξύ εσάς και της Εταιρείας. Η Εταιρεία επιπλέον δύναται να εξασφαλίσει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από δημοσίως διαθέσιμες πηγές (ενδεικτικά, από το διαδίκτυο, από ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων), τα οποία εξασφαλίζονται νομίμως και για τα οποία επιτρέπεται η επεξεργασία.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται σύμφωνα με την νομοθεσία κάθε φορά που επικοινωνείτε με την Εταιρεία με οποιονδήποτε τρόπο, όπως ενδεικτικά μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή ειδικής online πλατφόρμας, συναλλάσσεστε με αυτήν, συμπληρώνετε αιτήσεις/παραγγελίες, λαμβάνετε υπηρεσίες της Εταιρείας, επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της Εταιρείας, εγγράφεστε στο newsletter της Εταιρείας για τη λήψη ενημερωτικού υλικού και διαμοιράζεστε οποιαδήποτε πληροφορία, που σας αφορά με την Εταιρεία.

Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

+

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Εταιρείας, όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, ιδίως όσες παρέχονται μετά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα, καθώς και για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις έννομες υποχρεώσεις της. Πιο συγκεκριμένα, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας:

α. Για την εγγραφή και δημιουργία λογαριασμού σας στην ιστοσελίδα και την αποστολή νέων κωδικών εισόδου στον προσωπικό σας λογαριασμό.

β. Για την παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς και την εν γένει εκτέλεση της σύμβασής σας με την Εταιρεία.

γ. Για τη διευκόλυνση της ορθής επικοινωνίας σας με την Εταιρεία με όλους τους προσφερόμενους τρόπους, της υποβολής ερωτημάτων ή παραπόνων, της διαχείρισης των αιτημάτων σας και της ικανοποίησής τους από την Εταιρεία.

δ. Για τον έλεγχο, τη βελτίωση και την προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σας, κατά την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς.

ε. Για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, την ενημέρωσή σας για προωθητικές ενέργειες ή/και εμπορικές ή άλλης φύσης πληροφορίες για την παροχή των υπηρεσιών μας, εφόσον έχετε παράσχει ρητά τη συγκατάθεσή σας ή έχετε προβεί σε εμπορική συναλλαγή με την Εταιρεία.

στ. Για την προστασία και διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σας, σε περίπτωση που εγερθούν νομικές αξιώσεις ή κινηθεί δικαστική διαδικασία.

ζ. Για λόγους εσωτερικής διαχείρισης, πρόληψης έναντι απάτης, χρήσης από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου.

η. Για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τις σχετικές αποφάσεις αρχών ή δικαστηρίων.

θ. Για τη διεξαγωγή έρευνας μέσω συμπλήρωσης φόρμας/ερωτηματολογίου.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι, δεν υποχρεούστε να παρέχετε στην Εταιρεία τα προσωπικά σας δεδομένα ή να επιτρέπετε την συλλογή τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να παρέχετε στην Εταιρεία τη συγκατάθεση σας για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, δεν θα μπορούμε να υλοποιήσουμε τη συναλλακτική μας σχέση και να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Νόμιμες βάσεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

+

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα:

α. όταν ο Πελάτης ως υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του, ή

β. όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας, ή

γ. για τη συμμόρφωσή της με έννομη υποχρέωσή της, ή

δ. για την εκπλήρωση καθήκοντος της Εταιρείας, που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας ή

ε. για το σκοπό διαφύλαξης των έννομων συμφερόντων της Εταιρείας.

Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

+

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο για την εκπλήρωση των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών επεξεργασίας, εκτός αν απαιτείται η διατήρησή τους για μεγαλύτερη περίοδο από την ισχύουσα νομοθεσία ή στο πλαίσιο εκδίκασης οποιασδήποτε διαφοράς, δικαστικής ή εξώδικης, μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη ή για την άσκηση αξιώσεων ή την υπεράσπιση δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας. Μετά την πάροδο των προαναφερθέντων περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα σας θα καταστρέφονται.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

+

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει τις κατάλληλες, συμμορφούμενες με τον Κανονισμό διαδικασίες και πολιτικές, και λαμβάνει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου τα προσωπικά δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται να τυγχάνουν της απαραίτητης προστασίας, και συγκεκριμένα για αποτροπή απώλειας, ακούσιας καταστροφής, διαφοροποίησης, μη προβλεπόμενης χρήσης ή κοινοποίησης και πρόσβασης από ακατάλληλα άτομα.

Κοινοποίηση Προσωπικών Δεδομένων σε Τρίτους

+

Κατά την εκτέλεση των συμβατικών και νομοθετικών υποχρεώσεων της, η Εταιρεία μπορεί να είναι υποχρεωμένη να κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας ή μέρος αυτών σε αρμόδιους υπαλλήλους και μέλη διοίκησης της Εταιρείας στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, καθώς και σε τρίτους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας (εφεξής, οι «Αποδέκτες»), όπως τρίτους παρόχους υπηρεσιών προς την Εταιρεία κατόπιν εξωτερικής ανάθεσης, δημόσιες αρχές (εθνικές ή αλλοδαπές), κυβερνητικές υπηρεσίες, τράπεζες, νομικούς συμβούλους, ελεγκτές, συνδεδεμένες εταιρείες και άλλους έμπιστους επαγγελματικούς συνεργάτες της. Τηρούμενων των σχετικών νομοθετικών διατάξεων, η Εταιρεία ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων σε περίπτωση που το σύνολο ή μέρος αυτών θα κοινοποιηθούν σε τρίτα μέρη. Όλοι οι συνεργάτες της Εταιρείας οι οποίοι θα λαμβάνουν ή θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τηρούν πιστά τους όρους του Κανονισμού.

Στο ως άνω πλαίσιο, η Εταιρεία χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της πλατφόρμας Typeform, η οποία παρέχεται από την αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «TYPEFORM, S.L.», που εδρεύει στη Βαρκελώνη Ισπανίας (διεύθυνση: C/ Can Rabia 3-5, 4th floor, 08017 – Barcelona Spain), με ισπανικό αριθμό φορολογικού μητρώου B65831836 (εφεξής η «Typeform»). Μέσω της ως άνω υπηρεσίας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να συμμετάσχετε σε έρευνα της Εταιρείας, μέσω συμπλήρωσης ενός ερωτηματολογίου. Με τη συμπλήρωση και υποβολή του ερωτηματολογίου, αποθηκεύονται αυτόματα στην Typeform τα στοιχεία, που καταχωρίσατε, καθώς και στοιχεία, που αφορούν στη σύνδεσή σας, όπως ενδεικτικά η διεύθυνση IP, η ημερομηνία και η ώρα συμπλήρωσης. Η συμπλήρωση του ως άνω ερωτηματολογίου είναι προαιρετική και πραγματοποιείται μόνο κατόπιν συγκατάθεσής σας, η οποία αποτελεί τη νόμιμη βάση επεξεργασίας από την Εταιρεία σε αυτή την περίπτωση. Με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, συναινείτε στην χρήση των ανωτέρω στοιχείων από την Typeform. Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση, ερώτηση ή πληροφορία σχετικά με τη χρήση της ως άνω υπηρεσίας, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου της Typeform, στον ιστότοπο typeform.com>Terms and Conditions>Data Processing Agreement.

Σε περίπτωση που οι αποδέκτες κατοικούν, εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, στην οποία δε βρίσκει πεδίο εφαρμογής ο Κανονισμός και το ελληνικό δίκαιο, η Εταιρεία δεσμεύεται να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για την παροχή επαρκούς επιπέδου προστασίας των δεδομένων, δυνάμει σχετικής απόφασης επάρκειας ή συνάπτοντας τυχόν απαιτούμενες συμφωνίες διασυνοριακής ή υπερατλαντικής μεταφοράς δεδομένων, με βάση τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε πλήρη συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τις σχετικές διμερείς συμφωνίες και τις κατευθυντήριες γραμμές των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αποστολή newsletter

+

Το ενημερωτικό υλικό (newsletter) αποστέλλεται σε εσάς για λόγους marketing μέσω πλατφόρμας αποστολής μαζικών μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Μπορείτε να απεγγραφείτε από την υπηρεσία αποστολής ενημερωτικού υλικού, επιλέγοντας τον υπερσύνδεσμο για την απεγγραφή, ο οποίος θα βρίσκεται σε κάθε email, που λαμβάνετε από εμάς.

Χρήση Cookies

+

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τεχνολογία cookies για να βελτιώσει και να διευκολύνει την επίσκεψη των Πελατών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται από τον φυλλομετρητή (π.χ. Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari) στον υπολογιστή ή το κινητό του Πελάτη, κατά την πλοήγησή του στην ιστοσελίδα και στο διαδίκτυο εν γένει. Τα cookies κάνουν την περιήγηση στο διαδίκτυο γρηγορότερη και ευκολότερη, καθώς ο ιστότοπος αποθηκεύει τις προτιμήσεις του επισκέπτη, δίχως να χρειάζεται η καταχώρισή τους κάθε φορά. Τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες μεμονωμένα, ούτε περιέχουν ή αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες του επισκέπτη της ιστοσελίδας. Κατά την είσοδό του στην ιστοσελίδα, ο Πελάτης καλείται να αποδεχτεί ή να απορρίψει τη χρήση cookies κατά την πλοήγησή του σε αυτή.

Έχετε τη δυνατότητα να αποτρέψετε τον περιηγητή σας από το να αποδέχεται cookies από την ιστοσελίδα parenting.gr. Όλοι οι σύγχρονοι περιηγητές σάς επιτρέπουν να αλλάξετε οποτεδήποτε τις ρυθμίσεις των cookies. Ωστόσο, απενεργοποιώντας τα cookies, ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε όλες τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας και να βλέπετε περισσότερα αναδυόμενα παράθυρα ή άλλου είδους διαφημίσεις. Αυτό συμβαίνει επειδή δε θα έχουμε τη δυνατότητα να περιορίσουμε αυτά που βλέπετε με τη χρήση cookies. Σε κάθε περίπτωση, θα εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση στο συντακτικό μας περιεχόμενο. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας μας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων;

+

Σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Δικαίωμα ενημέρωσης και διαφάνειας: το δικαίωμά σας να γνωρίζετε ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα, ποια είναι αυτά, για ποιον σκοπό, το χρονικό διάστημα επεξεργασίας και διατήρησης των δεδομένων ή τα κριτήρια που το καθορίζουν, καθώς και πληροφορίες προέλευσης των δεδομένων, όταν συλλέγονται από τρίτο.

(β) Δικαίωμα πρόσβασης: το δικαίωμά σας για πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, όταν αυτά υφίστανται επεξεργασία.

(γ) Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων.

(δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

(ε) Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των προσωπικών σας δεδομένων, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα στην Εταιρεία ή σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, εφόσον δεν προκύπτουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας. Εξαιρείται η διατήρηση των δεδομένων για σκοπούς επιστημονικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, τηρουμένης της αρχής της ελαχιστοποίησης, λαμβανομένων από την Εταιρεία των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

(στ) Δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης της συγκατάθεσής σας στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, εφόσον τα δικαιώματά σας υπερτερούν των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας, στα οποία βασιζόμαστε κατά την επεξεργασία των δεδομένων. Το δικαίωμά σας αυτό μπορείτε να ασκήσετε είτε αποστέλλοντάς μας σχετικό αίτημα με τους αναφερόμενους στην παρούσα τρόπους, είτε επιλέγοντας τη διαγραφή του λογαριασμού σας στην Ιστοσελίδα είτε την απεγγραφή σας από την υπηρεσία αποστολής newsletter, μέσω επιλογής σχετικού υπερσυνδέσμου διαγραφής από την εν λόγω υπηρεσία, ο οποίος θα παρατίθεται στο τέλος κάθε μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα λαμβάνετε από εμάς. Η ανάκληση της συναίνεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας προ της ανάκλησής της.

(ζ) Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: το δικαίωμά σας να ζητήσετε να διαβιβασθούν τα δεδομένα σας σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

(η) δικαίωμα μη αυτοματοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, μεταξύ των οποίων η αυτοματοποιημένη κατάρτιση προφίλ.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω δικαιώματα, μπορείτε να αποστείλετε σχετικό αίτημα εγγράφως ταχυδρομικά στη διεύθυνση Δήμητρας 14-16, Παλαιό Φάληρο, ΤΚ 17562 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@parenting.gr.

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ – Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 2106475628, email: contact@dpa.gr), σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας προσβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Οποιαδήποτε μεταβολή, τροποποίηση ή προσθήκη τίθεται άμεσα σε ισχύ με τη γνωστοποίηση αυτής, η οποία συντελείται με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως με σχετική ανακοίνωση στην αρχική σελίδα της Ιστοσελίδας. Τυχόν συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας από τον Επισκέπτη μετά από τέτοια ανακοίνωση τροποποίησης, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των μεταβολών αυτών και χρήση της ιστοσελίδας υπό τους νέους όρους και προϋποθέσεις. Για το σκοπό αυτό, παρακαλείσθε περιοδικά να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική, ώστε να ενημερώνεσθε για το περιεχόμενό της.