Όροι Χρήσης

Γενικοί Όροι

+

Η ιστοσελίδα www.parenting.gr (εφεξής, η «Ιστοσελίδα»), αποτελεί τον ηλεκτρονικό ιστότοπο, που δημιούργησε και λειτουργεί η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELALDA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ELALDA», που εδρεύει στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Δήμητρας, αρ. 14-16, ΤΚ 17562, με Α.Φ.Μ. 802078962, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά (αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 169509201000), τηλ. 211 7504742, email: info@parenting.gr, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής, η «Εταιρεία»).

Οι παρόντες Όροι Χρήσης προορίζονται για τη ρύθμιση των σχέσεων ανάμεσα στην Εταιρεία και σε κάθε χρήστη που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα, συμβάλλεται με την Εταιρεία και χρησιμοποιεί της υπηρεσίες της (εφεξής, ο «Πελάτης»). Κάθε Πελάτης, που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των Όρων Χρήσης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Σε περίπτωση, που ο Πελάτης δε συμφωνεί με το σύνολο ή μέρος των Όρων Χρήσης, οφείλει με δική του ευθύνη να απέχει από τη χρήση της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της πραγματοποίησης συναλλαγών μέσω της Ιστοσελίδας.

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας αποτελούν συμβάσεις πωλήσεως υπηρεσιών εξ αποστάσεως και διέπονται από τις νομοθετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, που αφορούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ιδίως τον Ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών. Οι συμβάσεις πώλησης, που συνάπτονται μέσω της Ιστοσελίδας μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας, θεωρούνται έγκυρες κατόπιν προηγούμενου ελέγχου της παραγγελίας και αποδοχής της από την Εταιρεία, με την αποστολή επιβεβαιωτικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τον Πελάτη.

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

+

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης, καθώς και κάθε άλλο κανόνα που διέπει τη χρήση της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Οποιαδήποτε μεταβολή, τροποποίηση ή προσθήκη τίθεται άμεσα σε ισχύ με τη γνωστοποίηση αυτής, η οποία συντελείται με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως με σχετική ανακοίνωση στην αρχική σελίδα της Ιστοσελίδας. Τυχόν συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας από τον Επισκέπτη μετά από τέτοια ανακοίνωση τροποποίησης, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των μεταβολών αυτών και χρήση της ιστοσελίδας υπό τους νέους όρους και προϋποθέσεις. Για το σκοπό αυτό, ο Πελάτης οφείλει περιοδικά να ελέγχει τους παρόντες Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους. Η οποιαδήποτε μεταβολή δεν επηρεάζει τις συναλλαγές οι οποίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Παρεχόμενες πληροφορίες και Υπηρεσίες

+

Η Εταιρεία ευθύνεται για την ακρίβεια, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας www.parenting.gr, όσον αφορά στην ταυτότητα της Εταιρείας, στα ουσιώδη χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας και στη διαθεσιμότητα αυτών. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για σφάλματα, που προέκυψαν εκ παραδρομής ή ακούσια ή λόγω ανώτερης βίας και έχουν διαφύγει της προσοχής της, εντός των ορίων της καλής πίστης.

Ευθύνη Πελάτη

+

Ο Πελάτης της Ιστοσελίδας συμφωνεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και εντός των ορίων της καλής πίστης. Ως εκ τούτου, ο Πελάτης υποχρεούται να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν ζημία στην Εταιρεία ή σε τρίτους και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκαλέσει στην Εταιρεία από κακή ή αθέμιτη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η Εταιρεία, δε, επιφυλάσσεται των δικαίων της από την ως άνω αθέμιτη χρήση, περιλαμβανομένου του δικαιώματός της για αποζημίωση από τον Πελάτη.

Επιπλέον, ο Πελάτης ευθύνεται για την ακρίβεια και την ποιότητα των δεδομένων που καταχωρεί σε οποιοδήποτε σημείο της Ιστοσελίδας, και υποχρεούται να αποτρέπει κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογαριασμό του, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πελάτης ευθύνεται πλήρως για κάθε λανθασμένη καταχώριση των στοιχείων του, συμπεριλαμβανόμενων των απαραίτητων στοιχείων πληρωμής, όπως ενδεικτικά αριθμός τραπεζικού λογαριασμού/χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας.

Περιορισμός Ευθύνης της Εταιρείας

+

Μέσω της ιστοσελίδας παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής γονέων, με σκοπό την υποβοήθηση των γονέων κατά την ανατροφή των παιδιών τους και την υποστήριξή τους στις σχέσεις τους με αυτά. Για την παροχή των υπηρεσιών μας, συνεργαζόμαστε τόσο με ειδικούς στον τομέα της ψυχολογίας, όσο και με επαγγελματίες συμβούλους. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση η παροχή των υπηρεσιών μας δεν αποτελεί κανενός είδους θεραπεία ούτε ψυχοθεραπεία, δεν απευθυνόμαστε σε θεραπευόμενους με διαγνωσμένες παθήσεις και δεν υποκαθιστούμε το επάγγελμα του ψυχολόγου/ψυχιάτρου, ούτε προβαίνουμε σε εκτιμήσεις, πορίσματα ή διαγνώσεις.

Η Εταιρεία ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για την ομαλή εξέλιξη παροχής των υπηρεσιών της, μολονότι καταβάλλει κάθε προσπάθεια προς τούτο. Η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης στην παροχή των υπηρεσιών της, καθώς και για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Πελάτης κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, στην οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και έχοντας γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά προβλήματα κατά την είσοδο ή επίσκεψη των Πελατών στην ιστοσελίδα και κατά την διάρκεια αυτής. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων στα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις πληροφορίες που διατίθενται μέσω του Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα αυτής θα παρέχονται χωρίς διακοπή και σφάλματα, για τα οποία φέρει απλώς την ευθύνη της άμεσης και ταχύτερης δυνατής αποκατάστασης. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε λανθασμένη καταχώριση στοιχείων πληρωμής, όπως ενδεικτικά πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του Πελάτη, ούτε στην περίπτωση υποκλοπής των ως άνω στοιχείων πληρωμής, που μπορεί να ζημιώσει τον τελευταίο χωρίς καμία υπαιτιότητά της.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

+

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα και σήματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων της επωνυμίας, της διεύθυνσης ηλεκτρονικής σελίδας (URL), του διακριτικού τίτλου, κατοχυρωμένων σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτής, αποτελούν προϊόντα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.

Κανένα εκ των ανωτέρω δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μεταφόρτωσης, μετάδοσης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αυστηρά προσωπική χρήση των ανωτέρω, αποκλειόμενης της δημόσιας ή εμπορικής χρήσης, χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την Εταιρεία, εφόσον δεν θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και υπό τον όρο της προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία ή/και η δημοσίευση βάσης δεδομένων που περιέχει τμήματα της Ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της Εταιρείας.

Τυχόν λοιπές υπηρεσίες που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα και φέρουν σήματα τρίτων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς εκείνοι φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Ασφάλεια και Απόρρητο Συναλλαγών

+

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των Πελατών, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών, που πραγματοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας, και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά τους. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές των Πελατών είναι ασφαλείς και απόρρητες. Για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των ανωτέρω, η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως ενδεικτικά η χρήση τεχνολογίας κρυπτογράφησης SSL (SecureSocketLayer) για ασφαλείς διαδικτυακές εμπορικές συναλλαγές, η οποία υποστηρίζεται από την πλειοψηφία των φυλλομετρητών (browsers), μέσω των οποίων ο Πελάτης κάνει χρήση των υπηρεσιών της. Με το πρωτόκολλο SSL, όλες οι προσωπικές πληροφορίες του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών στοιχείων, του ονόματος και της διεύθυνσης, κρυπτογραφούνται κατά την καταχώρισή τους σε οποιοδήποτε σημείο της Ιστοσελίδας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να μεταβληθούν κατά την μεταφορά τους στο διαδίκτυο.

Για την πραγματοποίηση των συναλλαγών, κάθε Πελάτης δημιουργεί λογαριασμό στην Ιστοσελίδα, για τον οποίο απαιτείται το όνομα χρήστη (username) και ο κωδικός εισόδου (password). Πρόσβαση στα ανωτέρω στοιχεία έχει μόνο ο Πελάτης, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της μυστικότητάς τους και της μη αποκάλυψής τους σε τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής των στοιχείων, ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Εταιρεία, προκειμένου να παύσει η οιαδήποτε συναλλαγή υπό τα ανωτέρω στοιχεία, διαφορετικά η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την χρήση των απόρρητων στοιχείων από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Για λόγους ασφαλείας, συνιστάται η συχνή αλλαγή του password ανά τακτά χρονικά διαστήματα και η αποφυγή χρήσης συνηθισμένων ή εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών, καθώς και η χρήση συνδυασμού συμβόλων, κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων και αριθμών.

Οι συναλλαγές, που πραγματοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας διέπονται από όλες τις διατάξεις, που ρυθμίζουν τόσο το ηλεκτρονικό εμπόριο όσο και το εμπόριο μέσω φυσικού καταστήματος. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον Πελάτη στην Εταιρεία είναι εμπιστευτικές και η χρήση τους γίνεται μόνο στο μέτρο που κρίνεται αναγκαίο για την προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των Πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους ή αυτό επιβάλλεται από το νόμο, από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Για την ασφάλεια των Πελατών, συνιστάται ο χειρισμός από τους ίδιους όλων των πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας ως εμπιστευτικών και απόρρητων και η μη αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

+

Με σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, συλλέγονται από τους Πελάτες μας τα απαραίτητα στοιχεία για την ασφαλή και αποτελεσματική διενέργεια των συναλλαγών τους. Η Εταιρεία τηρεί τις αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εναρμόνιση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τον Ν. 4624/2019 και τον Ν. 3471/2006. Ενημερωθείτε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω της ενότητας Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Χρήση Cookies

+

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τεχνολογία cookies για να βελτιώσει και να διευκολύνει την επίσκεψη των Πελατών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται από τον φυλλομετρητή (π.χ. Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari) στον υπολογιστή ή το κινητό του Πελάτη, κατά την πλοήγησή του στην ιστοσελίδα και στο διαδίκτυο εν γένει. Τα cookies κάνουν την περιήγηση στο διαδίκτυο γρηγορότερη και ευκολότερη, καθώς ο ιστότοπος αποθηκεύει τις προτιμήσεις του επισκέπτη, δίχως να χρειάζεται η καταχώρισή τους κάθε φορά. Τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες μεμονωμένα, ούτε περιέχουν ή αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες του επισκέπτη της ιστοσελίδας. Κατά την είσοδό του στην ιστοσελίδα, ο Πελάτης καλείται να αποδεχτεί ή να απορρίψει τη χρήση cookies κατά την πλοήγησή του σε αυτή.

Έχετε τη δυνατότητα να αποτρέψετε τον περιηγητή σας από το να αποδέχεται cookies από την ιστοσελίδα www.parenting.gr. Όλοι οι σύγχρονοι περιηγητές σάς επιτρέπουν να αλλάξετε οποτεδήποτε τις ρυθμίσεις των cookies. Ωστόσο, απενεργοποιώντας τα cookies, ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε όλες τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας και να βλέπετε περισσότερα αναδυόμενα παράθυρα ή άλλου είδους διαφημίσεις. Αυτό συμβαίνει επειδή δε θα έχουμε τη δυνατότητα να περιορίσουμε αυτά που βλέπετε με τη χρήση cookies. Σε κάθε περίπτωση, θα εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση στο συντακτικό μας περιεχόμενο. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας μας.

Αγορά υπηρεσιών - Τιμοκατάλογος

+

Στόχος της Εταιρείας είναι να σας παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε σχέση με την προσφερόμενη αξία. Το κόστος παροχής των υπηρεσιών μας καθορίζεται από την Εταιρεία, είναι σαφές, αναλύονται οι επιπλέον χρεώσεις και ο υπολογιζόμενος φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) και μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Ωστόσο, δεν μπορούν να αποκλεισθούν περιπτώσεις λαθών στις τιμές και τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, που σας παρέχουμε μέσω της Ιστοσελίδας. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των συναλλαγών σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Εταιρεία είτε τηλεφωνικά στο 211 7504742 είτε μέσω e-mail στο info@parenting.gr, είτε μέσω της ειδικής φόρμας της ιστοσελίδας www.parenting.gr, σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι κάποια υπηρεσία δεν ανταποκρίνεται στην αξία της, πριν προχωρήσετε σε αγορά. Σε περίπτωση λάθους καταχώρισης ως προς το κόστος των υπηρεσιών από πλευράς της Εταιρείας, η τελευταία οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον Πελάτη, ο οποίος δικαιούται να ακυρώσει την παραγγελία του. Είμαστε σε επικοινωνία μαζί σας με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως ενδεικτικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή τηλεφωνικής επικοινωνίας, σε περίπτωση που διαπιστώσουμε κάποια εκκρεμότητα στην παραγγελία σας. Σε περίπτωση που δεν λάβετε το ανωτέρω αυτοματοποιημένο μήνυμα, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό, για την επίλυση του ζητήματος.

Πολιτική συνεδριών

+

1 Διαδικασία καθορισμού συνεδρίας

Οι συνεδρίες, που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας, πραγματοποιούνται αποκλειστικά διαδικτυακά, μέσω ειδικής πλατφόρμας. Με την είσοδό σας στην Ιστοσελίδα και τη δημιουργία ατομικού λογαριασμού, μπορείτε να προβείτε σε αγορά μίας ή περισσότερων υπηρεσιών, συμπληρώνοντας μια φόρμα με τα στοιχεία επικοινωνίας σας και τα επιθυμητά στοιχεία της συνεδρίας, δηλαδή ημερομηνία και ώρα, που αυτή θα λάβει χώρα. Μέσω της Ιστοσελίδας προσφέρονται δύο (2) πακέτα υπηρεσιών, ήτοι (α) δωρεάν ενημρεωτική συνάντηση 20′ και (β) πλάνο συνεχιζόμενης συμβουλευτικής. Μόλις ολοκληρώσετε την επιλογή του πακέτου, στην περίπτωση του δεύτερου (β), θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τρόπο πληρωμής. Αφού ολοκληρώσετε την πληρωμή με τον τρόπο που επιλέξατε, ολοκληρώνεται η καταχώριση της παραγγελίας σας και λαμβάνετε αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης της παραγγελίας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στο λογαριασμό που μας υποδείξατε κατά την καταχώριση των στοιχείων σας στην ειδική φόρμα. Στο ανωτέρω email θα περιλαμβάνεται (α) ο σύνδεσμος, που θα πρέπει να ακολουθήσετε για την πραγματοποίηση των συνεδριών την καθορισμένη ημέρα και ώρα (β) χρήσιμες πληροφορίες και (γ) σύνδεσμος, που θα σας ανακατευθύνει σε φόρμα με τίτλο «Ερωτηματολόγιο Έναρξης Συμβουλευτικής Γονέων», το οποίο καλείσθε να απαντήσετε προαιρετικά πριν την έναρξη των συνεδριών, προκειμένου να μας βοηθήσετε να σας παρέχουμε αποτελεσματικά τις υπηρεσίες μας. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στο Έντυπο Συγκατάθεσης Συμβουλευτικής Γονέων, το οποίο θα υπογράφεται τόσο από εσάς όσο και από τον Σύμβουλο, που θα σας ανατεθεί, πριν την έναρξη των συνεδριών.

2. Ακυρώσεις/αλλαγές

2.1 Σε περίπτωση που η Εταιρεία προβεί σε αλλαγή ημερομηνίας της συνεδρίας για οποιονδήποτε λόγο, οφείλει να έρθει σε επικοινωνία με τον Πελάτη μέσω τηλεφώνου ή email, προκειμένου να τον ενημερώσει σχετικά. Αν ο Πελάτης δεν επιθυμεί να πραγματοποιήσει τη συνεδρία σε νέα ημερομηνία, δικαιούται να αξιώσει την επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, που θα υποδείξει στην Εταιρεία.

2.2 Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί αλλαγή της καθορισμένης ημερομηνίας πραγματοποίησης της συνεδρίας, οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία το συντομότερο δυνατό με κάθε πρόσφορο τρόπο. Έχετε τη δυνατότητα αλλαγής της μέρας και ώρας μίας συνάντησης έως και 24 ώρες πριν από την προκαθορισμένη ώρα της συνάντησης. Εξαιρείται από αυτό τον κανόνα η πρώτη συνάντηση σε περίπτωση που έχει κλειστεί σε λιγότερο από 24 ώρες από την έναρξή της, καθώς υπάρχει δυνατότητα να κλείσετε την πρώτη συνάντηση ακόμα και 120 λεπτά πριν την έναρξή της. Σε περίπτωση που δε δύναται να συμφωνηθεί νέα ημερομηνία με υπαιτιότητα του πελάτη, το τίμημα δεν επιστρέφεται.

2.3 Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να ακυρώσει την καθορισμένη συνεδρία, οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία το συντομότερο δυνατό, με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σε περίπτωση που ακυρώσετε την συνεδρία σε λιγότερο από 24 ώρες από την πραγματοποίησή της ή δεν εμφανιστείτε κατά την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, δεν επιστρέφονται χρήματα. Σε διαφορετική περίπτωση, θα σας επιστραφεί το σύνολο (100%) του τιμήματος, σε τραπεζικό λογαριασμό, που θα μας υποδείξετε.

3 Επιστροφή χρημάτων

Μετά την ολοκλήρωση τεσσάρων (4) πρώτων συνεδριών, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε επιστροφή του συνολικού ποσού, που καταβάλατε, σε λογαριασμό που θα μας υποδείξετε, σε περίπτωση που δεν μείνατε ευχαριστημένοι από την παροχή των υπηρεσιών μας για οποιονδήποτε λόγο.

Τρόποι πληρωμής

+

Μπορείτε να πληρώσετε για την ηλεκτρονική παραγγελία σας, επιλέγοντας έναν από τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:

(α) Χρήση Πιστωτικής ή Χρεωστικής Κάρτας

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με χρήση πιστωτικής, χρεωστικής και προπληρωμένης κάρτας. Δεχόμαστε πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες τύπου Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners. Η χρέωση του Πελάτη πραγματοποιείται μόνο κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης ελέγχου και πιστοποίησης των καταχωριζόμενων στοιχείων και της εγκυρότητάς τους. Η έγκριση και αποδοχή της παραγγελίας συντελείται κατόπιν του ανωτέρω ελέγχου. Για την πληρωμή μέσω πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, ο Πελάτης οδηγείται αυτόματα σε ασφαλή ιστοσελίδα της συνεργαζόμενης STRIPE για την καταχώρηση των στοιχείων της πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης του κάρτας, οι δε συναλλαγές ολοκληρώνονται στο ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον της υπηρεσίας. Τα δεδομένα του Πελάτη συλλέγονται απευθείας χωρίς παρέμβαση της Επιχείρησης, η οποία ουδέποτε αποκτά πρόσβαση σε αυτά. Consumer Terms of Service (stripe.com)

Ο Πελάτης ευθύνεται αποκλειστικά για την ορθή καταχώριση, την αλήθεια και την εγκυρότητα των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας ή χρεωστικής κάρτας, που χρησιμοποιεί. Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης των στοιχείων ή αναλήθειας αυτών, ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία. Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή και ερώτηση σχετικά με χρεώσεις στην πιστωτική ή χρεωστική του κάρτα, ο Πελάτης θα πρέπει να απευθύνεται απευθείας στην Τράπεζα, που έχει εκδώσει την κάρτα.

(β) Πληρωμή μέσω Apple pay

Σε περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε μέσω της υπηρεσίας πληρωμών Apple pay, οδηγείστε αυτόματα στην οικεία εφαρμογή Apple pay, χωρίς να απαιτείται να συμπληρώσετε κάποια φόρμα ή να συμπληρώσετε τα στοιχεία της κάρτας σας. Με αυτόν τον τρόπο, ο αριθμός των καρτών, που είναι συνδεδεμένες με την υπηρεσία Apple pay, δεν κοινοποιούνται ποτέ στην Εταιρεία. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Apple Pay ως μέθοδο πληρωμής, συναινείτε στην χρήση των στοιχείων σας από την Apple. Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση, ερώτηση ή πληροφορία σχετικά με τη χρήση της ως άνω υπηρεσίας πληρωμών, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου της Apple, στον ιστότοπο https://www.apple.com/legal/privacy/data/el/apple-pay/

(β) Πληρωμή μέσω Google pay

Σε περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε μέσω της υπηρεσίας πληρωμών Google pay, οδηγείστε αυτόματα στην οικεία εφαρμογή Google pay, χωρίς να απαιτείται να συμπληρώσετε κάποια φόρμα ή να συμπληρώσετε τα στοιχεία της κάρτας σας. Με αυτόν τον τρόπο, ο αριθμός των καρτών, που είναι συνδεδεμένες με την υπηρεσία Google pay, δεν κοινοποιούνται ποτέ στην Εταιρεία. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Google Pay ως μέθοδο πληρωμής, συναινείτε στην χρήση των στοιχείων σας από την Google. Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση, ερώτηση ή πληροφορία σχετικά με τη χρήση της ως άνω υπηρεσίας πληρωμών, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου της Google, στον ιστότοπο https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=und

Μέσω της Ιστοσελίδας παρέχεται η δυνατότητα επιλογής πληρωμής με δόσεις.

Η συμβουλευτική γονέων δεν καλύπτεται από ασφαλιστικά ταμεία.

Αποστολή Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters)

+

Το ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό (newsletter) το οποίο αποστέλλει κατά καιρούς η Εταιρεία αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της και ως εκ τούτου προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Προκειμένου ο Πελάτης να λαμβάνει ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό της Εταιρείας, παραχωρεί ρητά τη συγκατάθεσή του στα σχετικά πεδία, που έχουν δημιουργηθεί σε σημεία της Ιστοσελίδας γι’ αυτό το σκοπό, παραχωρώντας το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και το τηλέφωνό του (προαιρετικά), στην Εταιρεία, τα οποία προστατεύονται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τα δεδομένα του χρήστη δεν διαμοιράζονται με τρίτα μέρη, εκτός αν ο χρήστης δώσει τη συγκατάθεσή του προς τούτο. Τα δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι ανακλήσεως της συναίνεσης του χρήστη, ο οποίος έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συναίνεσή του ανά πάσα στιγμή με ηλεκτρονική απεγγραφή από την υπηρεσία αποστολής newsletter. Η ανάκληση της συναίνεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας προ της ανάκλησής της. Το ενημερωτικό υλικό (newsletter) αποστέλλεται σε εσάς για λόγους marketing μέσω πλατφόρμας αποστολής μαζικών μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Μπορείτε να απεγγραφείτε από την υπηρεσία αποστολής ενημερωτικού υλικού, επιλέγοντας τον υπερσύνδεσμο για την απεγγραφή, ο οποίος θα βρίσκεται σε κάθε email, που λαμβάνετε από εμάς.

Διεξαγωγή έρευνας μέσω της Ιστοσελίδας

+

Στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να συμμετάσχετε σε έρευνα της Εταιρείας, μέσω συμπλήρωσης ενός ερωτηματολογίου. Στο ως άνω πλαίσιο, η Εταιρεία χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της πλατφόρμας Typeform, η οποία παρέχεται από την αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «TYPEFORM, S.L.», που εδρεύει στη Βαρκελώνη Ισπανίας (διεύθυνση: C/ Can Rabia 3-5, 4th floor, 08017 – Barcelona Spain), με ισπανικό αριθμό φορολογικού μητρώου B65831836 (εφεξής η «Typeform»). Με τη συμπλήρωση και υποβολή του ερωτηματολογίου, αποθηκεύονται αυτόματα στην Typeform τα στοιχεία, που καταχωρίσατε, καθώς και στοιχεία, που αφορούν στη σύνδεσή σας, όπως ενδεικτικά η διεύθυνση IP, η ημερομηνία και η ώρα συμπλήρωσης. Η συμπλήρωση του ως άνω ερωτηματολογίου είναι προαιρετική και πραγματοποιείται μόνο κατόπιν συγκατάθεσής σας, η οποία αποτελεί τη νόμιμη βάση επεξεργασίας από την Εταιρεία σε αυτή την περίπτωση. Με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, συναινείτε στην χρήση των ανωτέρω στοιχείων από την Typeform. Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση, ερώτηση ή πληροφορία σχετικά με τη χρήση της ως άνω υπηρεσίας, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου της Typeform, στον ιστότοπο typeform.com>Terms and Conditions>Data Processing Agreement.

Παράβαση των Όρων Χρήσης

+

Σε κάθε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης, οι χρήστες θα υποχρεούνται σε αποζημίωση για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία της Εταιρείας. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά. Ρητά η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιβλέπει την εφαρμογή των παρόντων κανόνων κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Οι εκάστοτε ισχύοντες Όροι και Προϋποθέσεις, καθώς και κάθε τροποποίηση αυτών, ρυθμίζονται από το ελληνικό δίκαιο. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει σχετικά με την συγκεκριμένη ιστοσελίδα και όλα όσα έχουν αναφερθεί σε αυτήν, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια του εκάστοτε τόπου της έδρας της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων είναι ή καθίσταται άκυρη, μη εφαρμοστέα ή μη δεσμευτική, εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του παρόντος. Σε τέτοια περίπτωση, η άκυρη διάταξη εφαρμόζεται στο βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο και θα συμφωνήσετε τουλάχιστον να αποδεχθείτε αποτέλεσμα παρόμοιο με αυτό της άκυρης, μη εφαρμοστέας ή μη δεσμευτικής διάταξης, δεδομένου του περιεχομένου και του σκοπού αυτών των όρων.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες ή να υποβάλετε κάποιο παράπονο, μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας είτε τηλεφωνικά στο 211 7504742, είτε μέσω e-mail στο info@parenting.gr είτε μέσω της ειδικής φόρμας της ιστοσελίδας www.parenting.gr.